TOELATING TOT HET EERSTE JAAR

Toelatingen starten op de Open Dagen van het CAD, die in februari worden georganiseerd, en gaan door zolang er beschikbare plaatsen zijn.
Merk op dat er geen sprake is van een uiterlijke termijn voor de inschrijvingen omwille van een ‘numerus clausus’.

Zie de rubriek onder aan deze pagina voor toelating tot de hogere jaren.

TOELATINGSVOORWAARDE

Om in aanmerking te komen voor het CAD, moeten studenten in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (CHMO, internationaal, Frans of Europees baccalaureaat).

TOELATINGSPROCEDURE

Kandidaten voor toelating tot het CAD worden vooraf geselecteerd op basis van hun dossier en uitgenodigd voor een selectieproces.

1ste stap:

Vul het online sollicitatieformulier in

N.B.: Ook kandidaten die geen artistieke opleiding hebben gevolgd, kunnen tot het CAD worden toegelaten. Als ze aan de selectiecriteria voldoen, zullen ze eerst zelf tekenlessen moeten volgen en daarna in september, voor aanvang van de lessen, een zomercursus van het CAD moeten volgen. Op enkele uitzonderingen na wordt deze zomercursus ook gevolgd door nagenoeg alle andere studenten die reeds een kunstopleiding hebben gevolgd.

2de stap:

Het CAD organiseert een preselectie.

3de stap:

Als je door de preselecties komt, wordt er snel contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor het selectiegesprek in Brussel (op elk moment vanaf de Open Dagen eind februari). In uitzonderlijke gevallen kan dit gesprek ook via Skype of FaceTime worden gehouden voor kandidaten die in een ver land wonen.

Voor dit gesprek moeten de kandidaten het volgende meebrengen:

een certificaat van voltooiing van het laatste jaar van het middelbaar onderwijs of een kopie van het diploma (CHMO of BACCALAUREAAT alle soorten + andere mogelijke diploma’s);
een kopie van de cijfers van de laatste 2 schooljaren;
2 recente pasfoto’s;
een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart of het paspoort;
een mogelijke aanvulling van het artistiek dossier.

SELECTIEGESPREK

Het CAD verwacht van zijn studenten dat ze creatief potentieel tonen en gemotiveerd en volwassen genoeg zijn om een studie te volgen die persoonlijkheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en openheid van hen vraagt. Het CAD selecteert jonge mensen die een uitgesproken persoonlijkheid hebben en ‘iets te vertellen’ hebben.

Bovendien, en dat is zeer belangrijk, wordt tijdens dit gesprek het algemeen en artistiek kennisniveau van de kandidaat getoetst.

NIVEAU VAN ENGELS

Het CAD is een internationaal georiënteerd instituut. Bijgevolg worden de lessen in het Engels gegeven. Daarom moeten studenten deze taal vloeiend kunnen spreken en schrijven. Voor diegenen die geen Engels als moedertaal hebben, volstaat doorgaans het niveau (als tweede taal) dat in het middelbaar onderwijs wordt gehaald om het programma van het eerste jaar te starten. Het programma is zodanig opgesteld dat het vereiste niveau van Engels in 2 jaar tijd wordt bereikt, mits de student aan alle lessen deelneemt, de lessen Engels volgt en alle gevraagde toetsen maakt.

Bij aanvang moet het niveau van de kandidaten overeenstemmen met 5 punten in de algemene bandscore van de IELTS-test (het niveau dat over het algemeen aan het einde van het middelbaar onderwijs wordt bereikt). Tijdens het selectiegesprek zal de vragenlijst met betrekking tot de motivatie van de student in het Engels worden voorgelegd. Bij de inschrijving wordt een evaluatietest afgenomen.

TOELATING TOT HOGERE JAREN

TOELATINGSVOORWAARDE TOT HET TWEEDE JAAR

Deze rechtstreekse toegang tot het 2de jaar is voorbehouden voor studenten die minstens één opleidingsjaar in een hogeschool voor de kunsten met succes hebben afgerond, een VOORBEREIDEND jaar of een BTS hebben gedaan in visuele communicatie, reclame en grafische vormgeving of in het ontwerp van producten, communicatie, ruimte en volume.
Opmerking: het instapniveau van Engels moet 6 punten bedragen in de algemene bandscore van de IELTS-test.

TOELATINGSVOORWAARDE TOT HET DERDE JAAR

De rechtstreekse toegang tot het 3de jaar is voorbehouden voor studenten die minstens twee opleidingsjaren in een hogeschool voor toegepaste kunst of een gelijkaardig vakgebied met succes hebben afgerond.
Opmerking: het instapniveau van Engels moet 7 punten bedragen in de algemene bandscore van de IELTS-test.

SELECTIEGESPREK

De selectie is persoonlijk en vindt plaats tijdens een gesprek waarin de kandidaat zijn/haar volledige curriculum (jaar voor jaar), zijn/haar academische voorgeschiedenis en zijn/haar boek of portfolio voorstelt, waardoor hij/zij het programma uiteindelijk op het juiste niveau kan starten. Hij/zij kan worden gevraagd om een specifiek project af te ronden om zijn/haar vaardigheden beter te kunnen beoordelen.